LL.M. (Thai Program)

Master of Law

หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

2-Year Program

Thesis and Non-Thesis Options

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่นักศึกษาสนใจเพื่อรองรับต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงต่อความต้องการของสังคมทางด้านการค้าระหว่างประเทศท่ีจําเป็นต้องอาศัยนักกฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญ และความชํานาญพิเศษในการรองรับต่อการลงทุนจากต่างประเทศ

 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในเน้ือหาของกฎหมายท้ังภายในและต่างประเทศรวมทั้งระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ

 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถใช้ความรู้ความชํานาญพิเศษท่ีมีในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมายสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง กฎหมายรวมท้ังการให้คําปรึกษาทางกฎหมายได้อย่างดีและมีคุณภาพ

 5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึกที่เที่ยงธรรมมีจริยธรรมของการเป็นนักกฎหมายรวมท้ังในเรื่องการเคารพ ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลในทางกฎหมายอันเป็นธรรมและสอดคล้องต่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

 6. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนรวมท้ังตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีนิติศาสตร หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

 • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติ จากสถาบันการศึกษาใด

 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรค์ต่อการเรียน

 • มีความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญที่ 16/2559 เรื่องมาตรฐานประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษ (Assumption University Announcement No. 16/2016 Subject: English Proficiency Standard) มาตรฐานใด มาตรฐานหนึ่ง

 • มีความรู้ภาษาไทย และใช้ภาษาไทยได้ดี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย 1 ชุด 

2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 2 ชุด 

3. สำเนาปริญญาบัตร 2 ชุด 

4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 2 ชุด

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 ใบ 

การสำเร็จการศึกษา

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กำหนดในหลักสูตร โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

สถาณที่เรียน และเวลาเรียน

 • วิทยาเขตหัวหมาก ถนนรามคำแหง 24

 • เสาร์ - อาทิตย์ : 9.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00

 • จันทร์ - ศุกร์ : 18.00 - 21.00

 • Line @abacgrad
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • Apple Music - White Circle
 • Google Play - White Circle

Office of Graduate Studies, Assumption University
Hua Mak Campus, Assumption Building (A Building) Bangkok 10240 Thailand

Tel. (662) 3004543-62 Ext.1360-61 | Fax. (662) 7191521 | E-mail: grad@au.edu

The Sites may contain errors and omissions relating to product description, pricing and availability. We reserve the right to correct errors or omissions without prior notice. We also reserve the right to cancel any offered product or service in the event of an error or omission in the description, including price, unavailability or other reason.

 

AU respects the intellectual property rights of others.

If you believe your copyright has been violated on a our website, please give notice to grad@au.edu